català | español | english | deutsch

Literatura / El sector editorial a Catalunya

Imprimir

El sector editorial de Catalunya és un sector madur, dinàmic i competitiu que constitueix un dels actius més importants de la cultura i l’economia catalanes, alhora que ocupa una posició de lideratge en el conjunt del mercat a Espanya. Amb una llarga tradició i un importantíssim volum de negoci mantingut al llarg dels anys, l’edició –i tot el teixit empresarial que gira al seu entorn– és, de llarg, la indústria cultural més potent del país, i representa un valuós patrimoni que col·loca les empreses editorials de Catalunya entre les més prestigioses de l’àmbit internacional.

El nombre de títols editats va experimentar l’any 2005 i respecte de l’any anterior un increment d’un 5,0% en el conjunt de la producció i un 7,0% específicament en la producció en català. La participació de títols editats en català en total és d’un 27,9%, amb una mitjana en els darrers cinc anys d’un 29,6%.

PRODUCCIÓ EDITORIAL

 Any

Títols

 % increment sobre 2001

% increment interanual

Títols

% increment sobre 2001

% increment interanual

Català / Total

2001

25.628

-

-

8.015

-

-

31,3

2002

26.214

2,3

2,3

8.183

2,1

2,1

31,2

2003

27.788

8,4

6,0

8.386

4,6

2,5

30,2

2004

29.259

14,2

5,3

8.016

0,0

-4,4

27,4

2005

30.710

19,8

5,0

8.577

7,0

7,0

27,9

 Mitjana 2001-05

 27.920

 

 4,6

 8.235

 

 1,8

 29,6

Català //  Altres idiomes                                               Font: Gremi d’Editors de Catalunya

També ha evolucionat positivament el nombre d’exemplars, amb creixements de l’ordre d’un 6,9% en el total i d’un 6,2% pel català.

EXEMPLARS EDITATS

 Any

 Exemplars

 % increment sobre 2001

 % increment interanual

 Títols

 % increment sobre 2001

 % increment interanual

 Català / Total

2001

107.934.638

-

-

23.143.154

-

-

21,4

2002

113.338.968

5,0

5,0

24.225.730

4,7

4,7

21,4

2003

127.599.029

18,2

12,6

22.937.314

-0,9

-5,3

18,0

2004

155.338.441

43,9

21,7

23.597.484

2,0

2,9

15,2

2005

165.987.280

53,8

6,9

25.055.808

8,3

6,2

15,1

 Mitjana 2001-2005

134.039.671

 

 11,5

23.791.898

 

 2,1

 18,2

Català //  Altres idiomes                                               Font: Gremi d’Editors de Catalunya

 

Evolució dels títols, exemplars i tirada mitjana (2001-2005)

Total títols:         25.628        26.214       27.788        29.259       30.710

en catalaCatalà  altres llengues Altres idiomes                               Font: Gremi d’Editors de Catalunya

Total exemplars (x 1.000):

                      107.935     113.339      127.599      155.338        165.987

en catalaCatalà  altres llengues Altres idiomes                               Font: Gremi d’Editors de Catalunya

ELS TÍTOLS EN CATÀLEG

Els 136.556 títols vius l’any 2005 representen un increment d’un 5,8% respecte de l’any anterior, i l’evolució mitjana dels darrers quatre anys és d’un 2,9%.

El fons de catàleg en català, uns 47.455 títols, suposa un increment respecte de 2004 d’un 2,2%, amb un creixement mitjà en els darrers quatre anys d’un 1,2%. Es registra una relació de 5,5 títols vius en català per cada títol editat, relació que pel total dels fons és de 4,4. Una mica més d’un terç del total de títols, un 34,8%, és en català.

XIFRA DE FACTURACIÓ EL 2005

La facturació total s’eleva als 1.569,31 milions d’euros, quantitat que es manté pràcticament respecte de l’any anterior, malgrat que és un 8,6% superior a la de l’any 2001.

Les vendes en català són de 235,62 milions d’euros, una xifra pràcticament similar a la de l’any anterior. El que s’ha facturat en català suposa un 15,0% del total de les vendes.

Facturació total i en català (2001-2005)

Facturació total:
        1.445,67        1.426,22        13.583,66        1.555,70         1.569,31
Facturació total i en català (2001-2005)en catalaCatalà  altres llengues Altres idiomes                               Font: Gremi d’Editors de Catalunya

 

COMPARACIÓ DE LES XIFRES DE CATALUNYA AMB LES D’ESPANYA

Les editorials privades i associades de Catalunya aporten al comerç interior d’Espanya:

• 260 de les 724 editorials agremiades (35,9%)
• 6.393 treballadors d’un total de 14.619 (43,7%)
• 30.710 títols editats davant dels 69.598 a tot Espanya (44,1%)
• 165.987.280 exemplars editats respecte dels 321.469.155 d’Espanya (51,6%)
• 136.556 títols en catàleg d’un total de 325.808 (41,9%)
• 1.569,31 milions d’euros de facturació, el 53,5% de la xifra total obtinguda (2.933,23 milions d’euros)
• 114.423.220 exemplars venuts, el 49,6% dels venuts a Espanya
(230.626.086)

EDICIÓ EN CATALÀ

L’edició en català l’any 2005 es defineix per les xifres següents:

• 151 empreses editores.
• Edició de 8.577 títols, amb un creixement respecte de 2004 d’un 7,0%. Els títols en català representen un 27,9% dels títols de les editorials agremiades.
• Producció de 25,1 milions d’exemplars (augment d’un 6,2% respecte de l’any anterior). Representen un 15,1% del total de la producció.
• Una tirada mitjana de 2.921 exemplars.
• Tres matèries (text no universitari, infantil i juvenil, i literatura) aglutinen el
77,8% dels títols i el 85,6% dels exemplars.
• 47.455 títols en catàleg, un 2,2% més que l’any anterior. Els títols vius en català són un 34,8% dels títols totals de les editorials catalanes.
• La xifra de vendes s’eleva a 235,62 milions d’euros, quantitat pràcticament similar a la de l’any anterior. Suposa un 15,0% de la facturació total.
• A través de les llibreries es canalitza el 40,7% de les vendes. De la resta de canals destaquen les cadenes de llibreries (15,2%), les empreses i institucions (15,2%) i la venda a crèdit / per telèfon (11,2%).
• Els exemplars venuts són 18,3 milions (7,9% menys que l’any anterior), amb un preu mitjà de 12,9 euros.

EL COMERÇ EXTERIOR (2005)

 

EXPORTACIONS ACUMULADES EL DESEMBRE DE 2005 I VARIACIONS EN RELACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE 2004

VALORS EXPRESSATS EN EUROS

GRUPS
PAÏSOS

PERÍODE

LLIBRES

REVISTES

DIVERSOS

TOTAL

%

UNIÓ
EUROPEA

ANY ACTUAL

70.630.115,05

39.813.427,45

15.777.137,81

126.220.680,31

 

ANY ANTERIOR

78.189.385,89

37.809.204,80

1.777.546,13

117.776.136,82

DIFERÈNCIA

-7.559.270,84

2.004.222,65

13.999.591,68

8.444.543,49

7,17%

 

-9,67%

5,30%

787,58%

 

 

RESTA
D'EUROPA

ANY ACTUAL

1.719.852,19

262.122,53

87.161,82

2.069.136,54

 

ANY ANTERIOR

2.513.323,15

439.158,09

79.522,60

3.032.003,84

DIFERÈNCIA

-793.470,96

-177.035,56

7.639,22

-962.867,30

-31,76%

 

-31,57%

-40,31%

9,61%

 

 

HISPANO-AMÈRICA

ANY ACTUAL

82.332.019,98

2.018.567,79

1.505.803,39

85.856.391,16

 

ANY ANTERIOR

83.202.198,06

2.143.917,82

1.338.681,80

86.684.797,68

DIFERÈNCIA

-870.178,08

-125.350,03

167.121,59

-828.406,52

-0,96%

 

-1,05%

-5,85%

12,48%

 

 

EUA I PUERTO RICO

ANY ACTUAL

11.000.604,32

774.952,81

771.761,43

12.547.318,56

 

ANY ANTERIOR

12.394.676,51

828.049,34

509.440,96

13.732.166,81

DIFERÈNCIA

-1.394.072,19

-53.096,53

262.320,47

-1.184.848,25

-8,63%

 

-11,25%

-6,41%

51,49%

 

 

RESTA
DEL MÓN

ANY ACTUAL

1.857.920,04

359.474,63

192.356,81

2.409.751,48

 

ANY ANTERIOR

2.568.258,44

362.707,54

76.912,01

3.007.877,99

DIFERÈNCIA

-710.338,40

-3.232,91

115.444,80

-598.126,51

-19,89%

 

-27,66%

-0,89%

150,10%

 

 

TOTAL 
GENERAL

ANY ACTUAL

167.540.511,58

43.228.545,21

18.334.221,26

229.103.278,05

 

ANY ANTERIOR

178.867.842,05

41.583.037,59

3.782.103,50

224.232.983,14

DIFERÈNCIA

-11.327.330,47

1.645.507,62

14.552.117,76

4.870.294,91

2,17%

 

-6,33%

3,96%

384,76

 

 

Font: CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA

ALTRES DADES D’INTERÈS

En els darrers anys el sector del llibre s’enfronta, amb èxit, a una competència creixent per part d’altres mitjans de difusió de la informació i del coneixement. No obstant aquest repte, el panorama ric i multiforme de l’edició catalana li permet continuar encapçalant els processos de transformació a què es veu sotmès el sector.

TRAM DE FACTURACIÓ DE LES EMPRESES EDITORES DE CATALUNYA (2002-2004)

TRAM DE FACTURACIÓ DE LES EMPRESES EDITORES DE CATALUNYA (2002-2004)


En aquest sentit, la dinàmica empresarial dels processos de concentració i de fusió es deixa sentir en el sector editorial català, i té efectes clarament positius en el posicionament de Catalunya en els mercats internacionals, però conviu amb una efervescència creativa que du a l’aparició constant de petites editorials de caràcter independent o molt especialitzades, que sovint es concentren en temàtiques o sectors més marginals quant al volum global de negoci però amb públics lectors molt fidels, o que es dediquen a les noves formes d’edició, distribució i comercialització sorgides arran de la tecnificació creixent del sector.

Des d’aquesta perspectiva, és innegable que la incidència creixent de les noves tecnologies ha suposat una progressiva diversificació de la producció i l’aparició d’editorials que aprofiten els recursos informàtics i la democratització de la tecnologia per publicar llibres, per exemple, amb tirades reduïdes. De fet, l’esforç inversor dut a terme en els últims anys per ser presents en les noves tecnologies ha estat molt reeixit, tant individualment com per part d’associacions o corporacions representatives de les editorials catalanes.

D’altra banda, també cal destacar la tendència a la internacionalització dels negocis editorials catalans, sovint a través de l’obertura a nous països. Per a la majoria d’editors catalans –especialment els que publiquen en llengües diferents de la catalana, l’exportació de la producció i la presència en els mercats internacionals és una part substancial de la seva xifra global de negoci, i aquest factor és clau per explicar l’assistència massiva a fires i mercats internacionals del llibre i l’edició.  

TRADUCCIONS DEL CATALÀ (2002-2006)
ISBNs
traduïts del català    

LLENGUA

ISBNs inscrits

2002

2003

2004

2005

2006

Castellà

358

394

385

385

394

Alemany

3

3

4

5

12

Francès

8

13

11

9

17

Anglès

30

19

23

36

24

Altres

48

55

37

54

70

Multilingües

31

47

53

89

102

TOTAL

478

531

513

578

619

Encara avui, i cada cop més, la situació de Catalunya com a centre editorial de l’Estat espanyol li permet exportar gran part de la seva producció a l’Amèrica Llatina, i ha contribuït a consolidar grans grups editorials catalans, en ocasions amb seus, sucursals i filials a diversos països d’aquest continent. De fet, les exportacions dels editors catalans a aquesta zona geogràfica representen més de la meitat de les exportacions de llibres espanyols a l’àrea, per tant Catalunya exerceix un rol de lideratge en el conjunt del mercat espanyol.

En els darrers anys aquest important volum de negoci a l’Amèrica Llatina s’ha vist complementat per un increment de la presència de la literatura catalana a altres països, principalment a Europa. La raó és la multiplicació de les traduccions, sovint a través de la venda dels drets de les obres catalanes a editorials estrangeres.

De resultes d’això, la presència del món editorial català a l’estranger és cada cop més important, i aquest fet també té conseqüències molt significatives pel que fa al mercat domèstic català i, per extensió, espanyol. Com a mostra d’això, la cultura catalana serà la convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt l’any 2007. 

L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL

L’any 2004 hi ha 249 empreses editorials associades al Gremi d’Editors de Catalunya. A més, 87 són membres de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELC). La diferència entre les dues organitzacions és que el Gremi agrupa totes les editorials privades amb seu a Catalunya, independentment de la llengua que facin servir en les seves publicacions, mentre que l’AELC la integren editorials que publiquen en català.

La xifra global de 249 empreses representa un 35,5% de les editorials espanyoles, cosa que reflecteix la importància d’aquest sector en el conjunt de l’Estat espanyol. A més, un 25% de les editorials catalanes tenen més de 35 anys d’existència i gairebé una tercera part van iniciar l’activitat en la dècada de 1990. Cal destacar Publicacions de l’Abadia de Montserrat, l’editorial més antiga, amb més de 500 anys d’activitat editorial continuada.


     | Avís legal | Accessibilitat | Mapa web | Contacteu-nos |       Amb la col·laboració de: